СОЦИОЛОГИЈА

ПОЈЕДИНАЦ,КУЛТУРА И ДРУШТВО,ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И СИСТЕМ

1.однос у коме се други  добровољно покоравају  некој наредби је___                                
2.''елита су они који заузимају највише положаје у институцијама'', тврдио је:___   
3.у  модерно доба најважније статусне групе су__,а у савременом свету статус се одређује_
4.групе које су наслеђем регулисане су__,и у таквом друштву покретљивост је
5. међугенерацијска покретљивост је__вертикална покретљивост је
6.врсте формалних организација су______
7.друштвени углед појединца проистиче из____
8. Веберово схватање класа:      припадност класи зависи од тржишног положаја,       класе поседују висок степен самообнављања ,      постоје 4 врсте класа
9.цркве,партије,невладине организације су:     а)нормативне  организације    б)добровољне     в)утилитарне     г)принудне
10.  гвоздени закон олигархије је________
11.сплет слабих друштвених односа,без осећаја припадности су:     а)секундарне групе     б)примарне групе      в)мреже
12.када одговарамо на питање,како друштво функционише,онда је то :  а) питање  структуре  б) питање  система                                                                                                                          13.основна разлика између класе и слоја је_____
14.очекивано деловање и понашање појединца је______,а напетост међу њима  је__
15. установљени обрасци понашања који су друштвено прихваћени су___
16. по Марксу оно што раздваја класе је____
17. глобалне елите су__________
18.Парсонс говори о 4 потребе/подсистема без којих друштво не би постојало,то су_
19. за глумце,музичаре референтна група је_____
20.за организацију је карактеристично:  а) циљнорационално  б) традиционално   в)афективно  г) вредноснорационално деловање


1. положај коме друштво даје посебну важност је:     а)  стечени положај      б)  приписани  положај       в) мастер положај
2. велике категорије људи које имају поједина заједничка обележја су: а)  статистичке групе  б)  гомиле  в)  друштвене групе
3. структура друштва у ужем смислу обухвата _______
4. особине примарних група:  безлични односи,  краткотрајне,  дуготрајне,  већи број чланова, емотивни односи , односи који некада прерасту у конфликте,   међусобно се помажу,    мноштво активности,пример примарне групе је_________
5. да би се ученик лакше уклопио у друштво,референтна група је__________
6. организације ради остваривања материјалне користи су__,ради остваривања духовних потреба су___,ради остваривања културних__
7. основне карактеристике бирократије су ____
8. хоризонтална покретљивост је__,међугенерацијска покретљивост је_
9.  Марксово схватање класа:         a) класу одређује однос према средствима за производњу,            b) припадност класи зависи од тржишне позиције    
10. припадност статусној групи зависи од_______
11.''наметање сопствене воље упркос отпору'' је: _     
12. зашто мафија није институција_______________
13.''свако друштво је подељено на елиту и масу,''тврдио је___,а обнављање елите најспособнијим појединцима из масе назива___________                     
14.према Веберу власт се заснива на поштовању ауторитета,то је___,на традицији__,закону__
15.друштвене групе које су правно и наслеђем регулисане су__,данас њима сличне групе су__
16. из чега проистиче лични углед појединца_______
17. организације су__
18. заједничко у класној шеми Вебера и Маркса је__,а различито_
19. када говоримо о структури друштва___
20. углед или престиж је________

ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНА НЕЈЕДНАКОСТ И СИРОМАШТВО1.     1. КАРАКТЕРИСТИКЕ МОДЕРНИХ ДРУШТВЕНИХ  ПРОМЕНА СУ: А)УМРЕЖЕНО ДРУШТВО    Б)ИНДИВИДУАЛИЗАМ    В)НЕИЗВЕСНОСТ  

Г)ЗНАЧАЈНА УЛОГА ВРЕМЕНА           Д)ОРИЈЕНТАЦИЈА  КА  БУДУЋНОСТИ               Ђ)ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

2.   УЗРОК ДРУШТВЕНИХ  ПРОМЕНА СУ СПОЉНИ, А НЕ УНУТРАШЊИ ЧИНИОЦИ,ТВРДИ :        А)ЕВОЛУЦИОНИЗАМ          Б)ДИФУЗИОНИЗАМ         Г)ЦИКЛИЗАМ

3.  НАВЕДИ НАЈВАЖНИЈЕ  УЗРОКЕ ДРУШТВЕНИХ  ПРОМЕНА :_______
4.  ПОВЕЋАЊЕ СЛОЖЕНОСТИ НЕКЕ  СТРУКТУРЕ ИЛИ ПРОМЕНА БРОЈА ФУНКЦИЈА  НЕКОГ СИСТЕМА ЈЕ:     А)ПРОГРЕС          Б)РАСТ       В)РАЗВОЈ

5.   ИЛУСТРУЈ ПРИМЕРОМ ПРОМЕНУ У  СТРУКТУРИ________

6.   ШТА ЈЕ ДРУШТВЕНА   УСЛОВЉЕНОСТ  НЕЈЕДНАКОСТИ______

7.   НЕЈЕДНАКОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СВЕТСКУ РАСПОДЕЛУ ДОХОТКА СУ:_______

8.   ЕГАЛИТАРИЗАМ  ЈЕ_____

9.   НЕЈЕДНАКОСТ ИСХОДА   И  ШАНСИ ЈЕ:      А)СТРАТИФИКАЦИЈА        Б)ДРУШТВЕНА НЕЈЕДНАКОСТ

10.  ПРЕМА ФАКТОРИМА ОД КОЈИХ ЗАВИСЕ, НЕЈЕДНАКОСТИ МОГУ БИТИ____

11.  ГЛЕДИШТЕ ПО КОМЕ ЉУДИ ПОСТАЈУ ''ЗАДОВОЉНИ'''СОЦИЈАЛНОМ ПОМОЋИ ОД ДРЖАВЕ,УМЕСТО ДА САМИ ПОБОЉШАЈУ УСЛОВЕ ЖИВОТА  ЈЕ:            А)   РЕЛАТИВНО СИРОМАШТВО                      Б )  КУЛТУРА ЗАВИСНОСТИ                       В)АПСОЛУТНО СИРОМАШТВО             Г)    КУЛТУРА СИРОМАШТВА

12.  РОДНА  НЕЈЕДНАКОСТ ЈЕ__

13.  ЗАПАДНА ЦИВИЛИЗАЦИЈА ПОЧЕЛА ЈЕ ДА ПРОПАДА КАДА ЈЕ,УМЕСТО ХРИШЋАНСТВА, ПРИХВАТИЛА НАЦИОНАЛИЗАМ КАО ПРИМИТИВНУ РЕЛИГИЈУ ,ТВРДИО ЈЕ;   А)  ОСВАЛД   ШПЕНГЛЕР         Б)    АРНОЛД  ТОЈНБИ    

14.  МЕРИТОКРАТИЈА   ЈЕ:    А)ЈЕДНАКОСТ       Б)ВЛАДАВИНА СПОСОБНИХ        В)РАЗДВАЈАЊЕ ЉУДИ ПО РАЗНИМ КРИТЕРИЈУМИМА        Г)КАСТА У ИНДИЈИ

15.  ПИСАНА ИЛИ НЕПИСАНА ПРАВИЛА КОЈА ПОЈЕДИНЦИМА ОЛАКШАВАЈУ ПРИСТУП ВАЖНИМ РЕСУРСИМА ЈЕ :    А) ДРУШТВЕНА НЕЈЕДНАКОСТ     Б) СТРАТИФИКАЦИЈА

16.   ОСОБИНЕ ПОЈЕДИНЦА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ЊИХОВ ПРИСТУП ВАЖНИМ РЕСУРСИМА ДЕЛЕ СЕ НА_______

17.  НАВЕДИ ИНДИЈСКЕ КАСТЕ______

18.  ШАНСА ДА СЕ ИМА ВЕЋИ ДРУШТВЕНИ УГЛЕД И ВИСОК ПРИХОД НАЈВИШЕ ЗАВИСИ ОД _____

19.   КОЈЕ СУ НАМЕРАВАНЕ______,   НЕНАМЕРАВАНЕ_______   И НЕОЧЕКИВАНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ______

20.  О ЉУДСКОМ ПОНАШАЊУ КОЈЕ ЈЕ ПОСТАЛО РЕАКЦИЈА НА СЛИКЕ КОЈЕ ДОЛАЗЕ С МЕДИЈА,А НЕ НА СТВАРНЕ ДОГАЂАЈЕ,ГОВОРИО ЈЕ:          А)  УРЛИХ   БЕК           Б)   ЖАН   БОДРИЈАР


1.  ПОЛ,ИЗГЛЕД,БОЈА КОЖЕ  КАО ШАНСА ЗА ДОБИЈАЊЕ РУКОВОДЕЋЕГ МЕСТА ЈЕ:     А)   ФОРМАЛНО ПРАВИЛО             Б)  НЕФОРМАЛНО ПРАВИЛО      

2.  ТЕОРИЈА  НАГРАЂИВАЊА  ПРЕМА УСПЕШНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ   ЗАЈЕДНИЧКИХ  ВРЕДНОСТИ,ТИМЕ   ДОБИЈАЊА  ВИШЕ  УГЛЕДА И МОЋИ ЈЕ:      А) ФУНКЦИОНАЛИЗАМ         Б) МАРКСИЗАМ

3. ТЕОРИЈА КОЈА ТВРДИ ДА ЈЕ ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА ДОПРИНЕЛА СТВАРАЊУ ГЛОБАЛНИХ РАЗЛИКА ЈЕ_______

4.  ПРИПИСАНО СВОЈСТВО КАО ФАКТОР НЕЈЕДНАКОСТИ ЈЕ ИМАО ВАЖНИЈУ УЛОГУ У : А) ТРАДИЦИОНАЛНОМ          Б)   МОДЕРНОМ ДРУШТВУ

5  ДРУШТВЕНА ПРОМЕНА ЈЕ_____

6. АПСОЛУТНО СИРОМАШТВО ЈЕ___________________

7.   ПОВЕЋАЊЕ  БРОЈА СТУДЕНАТА НА НЕКОМ ФАКУЛТЕТУ ЈЕ_____,ПОЈАВА НОВИХ СТУДИЈСКИХ ГРУПА ЈЕ_____,ВРЕДНОСНО ОДРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ЈЕ____

8.  ТЕОРИЈА ПО КОЈОЈ СЕ ДРУШТВО РАЗВИЈА,НУЖНО,НЕПОВРАТНО И ПРОГРЕСИВНО ЈЕ : А)   ЦИКЛИЗАМ    Б)ЕВОЛУЦИОНИЗАМ         В)   ДИФУЗИОНИЗАМ

9.  О  ''РИЗИЧНОМ  ДРУШТВУ''  И НЕИЗВЕСНОСТИ ,КАО ЊЕГОВОМ ОСНОВНОМ ОБЕЛЕЖЈУ,ГОВОРИО ЈЕ: А) БОДРИЈАР     Б)  УРЛИХ   БЕК

10.  ИЛУСТРУЈ ПРИМЕРОМ ПРОМЕНУ У СИСТЕМУ________

 11. ДРУШТВЕНО КОНСТРУИСАНИ ФАКТОРИ НЕЈЕДНАКОСТИ СУ___________________

12.  САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ УКАЗУЈУ ДА СУ НЕЈЕДНАКОСТИ ИЗМЕЂУ МУШКАРАЦА И ЖЕНА,ПРЕ СВЕГА,КОНСТРУИСАНЕ______,ПРИКАЗИВАЊЕМ ПОЛОВА У НЕСРАЗМЕРНОЈ ВЕЛИЧИНИ

13.  ПОСМАТРАНО У ПРОЦЕНТИМА, 20 %  НАЈСИРОМАШНИЈИХ РАСПОЛАЖЕ СА СВЕГА_______%  СВЕТСКОГ ДОХОТКА, 20 % СВЕТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ПРИСВАЈА________% СВЕТСКОГ ДОХОТКА

14.  НА ПОЈАВУ ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ УТИЧУ РАЗЛИЧИТИ ДРУШТВЕНО КОНСТРУИСАНИ ФАКТОРИ,КАО ШТО СУ_____

15.  ХИЈЕРАРХИЈСКО ГРУПИСАЊЕ ПРЕМА КОЛИЧИНИ ВАЖНИХ РЕСУРСА ЈЕ:  А) СТРАТИФИКАЦИЈА    Б) НЕЈЕДНАКОСТ

16.  ПРОГРЕС,НАПРЕДАК ЈЕ_____

17.  РАЗДВАЈАЊЕ ЉУДИ НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈА КОЈИ СЕ КОСЕ СА НАЧЕЛИМА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА ЈЕ______

18.  ТО ШТО СЕ НА  ТИТАНИКУ,НИСУ СВЕ ДАМЕ ИЗ ПРВЕ КЛАСЕ УКРЦАЛЕ НА ЧАМАЦ,НИТИ СУ СВИ СИРОМАШНИ МУШКАРЦИ ОСТАЛИ ВАН ЧАМЦА,НАМ ГОВОРИ ДА СЕ О НЕЈЕДНАКОСТИ МОЖЕ РАЗМИШЉАТИ КАО О____________,АЛИ И КАО О_______

19.  СВАКА КУЛТУРА ПРОЛАЗИ КРОЗ ПЕРИОД РАЂАЊА,РАЗВОЈА,ОПАДАЊА И НЕСТАНКА,ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ КУЛТУРА НЕМА ДОДИРНИХ ТАЧАКА,ТВРДИО ЈЕ:     А)  О.  ШПЕНГЛЕР        Б)  А.  ТОЈНБИ

20.  КРОЗ ИСТОРИЈУ ЉУДИ СУ СЕ БОРИЛИ ЗА ЈЕДНАКОСТ,ПРИНЦИП  '' СВАКО ПРЕМА СПОСОБНОСТИМА-СВАКОМ ПРЕМА ПОТРЕБАМА'' ЈЕ ИЗ:     А) ФРАНЦУСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ        Б)  СОЦИЈАЛИЗМА


 RAD ,EKONOMIJA,KULTURA,RELIGIJA


1.Trice,prnje,otpadak ili bezvredno delo je:               a)kič                     b)šund
2.Kultura(lat. colere)znači___
3.Simboli u religiji  uključuju___
4.Način na koji drugi ljudi vide nekog pojedinca je: a)društveni identitet       b)lični identitet
5.Kultura ‘običnog naroda ‘ sa elementima tradicije je:         a) popularna kultura           b)masovna kultura          v)narodna kultura           g)visoka kutura
6.Kultura koja se suprotstavlja   dominantnoj kulturi je:         a)subkultura         b)kontrakultura             v)kulturni šok              g)multikulturalizam
7.Religijsko iskustvo je__
8:Norme u kulturi služe ____
9.Rituali ili obredi su:        a)slava Jovandan            b)krunisanje vladara            v)hodočašće           g)Zadušnice         d)molitve
10.’Religija knige ‘ je:          a)hrišćanstvo       b)judaizam           v)islam             g)budizam
11.Suština Starog Zaveta je ___,a Novog Zaveta je_
12. Islam od vernika traži_
13.Vrste religijskih organizacija su: __
14.U Elementarnim oblicima religijskog života, o  podeli na sveto I profano , govorio je:       a)Marks          b) Veber         g) Dirkem
15.Sektori proizvodnje su:___
16.Proces tokom koga,religija  gubi uticaj u  različitim sferama  društvenog života je:           a)denominacije           b)fundamentalizam             g)sekularizacija
17.Oblici svojiine su:__
 18.Fordizam je proizvodnja zasnovana na korišćenju ___
19.Država blagostanja je ___
20.Multikulturalizam je__


1.Princip po kome se svaka kultura mora proučavati iznutra je:       a)multikulturalizam       b)kulturni relartivizam       b)kulturni šok
2.Ekonomija je oblast društvenog života, obuhvata __
3.Čuvanje i prenošenje elemenata kulture na generacije omogućeno je preko:       a)materijalne kulture       b)simbola         v)jezika
4.Industrijsko  društvo  i mas-mediji su uticali na pojavu:      a)popularne kulture      b)narodne   kulture       v)masovne kulture         g)kontrakulture
5.Hakeri, bajkeri, pankeri ,japiji,   pripadaju:                  a)kontrakulturi            b)subkulturi               v)pop kulturi         g) primitivnoj kulturi
6.Podela rada j e uticala na promenu tipa društva, iz mehaničke u društva organske solidarnosti,tvrdio je:      a)Marks      b)Dirkem
7.Oblici sukoba na radu su:__
8.Magija nasuprot religiji pokušava da_
9.Religijsko  verovanje i ideje izražene su kroz__
10.U hrišćanstvu Bog se otkriva kao_
11. Religijski fundamentalizam je _
12.’Religija je ’opijum za narod’, rekao je:                 a)Marks                          b)Veber           g)Dirkem
13.Sledbenici verskih ideja bez čvrstog verovanja su u:                    a)crkvi                      b)denominaciji                              v)kultu                          g)sekti
14.Islam od vernika traži:__
15.Mogućnost brzog prilagodjavanja tržištu,ponudio je:       a)tojotizam          b)fordizam         v)tejlorizam
16.Razvoju kapitalizma u zapadnoj Evropi doprinela je:           a)pravoslavna etika                   b) protestantska etika            v)katolička  etika
17Kod Jevreja ’kuća učenja ’ je___,a tumač svetih knjiga je___
18.Elementi kulture su: ___
19.Kulturna asimilacija znači__
20.Materijalna  kultura obuhvata_

 DEVIJANTNOST,EKOLOGIJA,GLOBALIZACIJA1.Rurbanizacija je:     a)porast gradskog broja  stanovništva        b) ’poseljačenje’ gradova       v) preobražaj sela u gradove       g)rubne zone nastavljaju da žive kao u selu

2.Jačanju uloge velikih gradova kroz koje se usmerava svetska privreda doprineli su___

3.Dve najvažnije ekološke opasnosti su:______

4.Najvažniji ekološki rizici su:   a)vezani za siromaštvo    b) vezani za prljave tehnologije     v)vezani za ekološka razaranja      g)nuklearno oružje

5.Proces u kome je coca-cola sastavni deo svih lokalnih kultura je:         a)mekdonaldizacija           b)kosmopolitizam              v)glokalizacija             g)globalna lokalizacija

6.Ideju pravednijeg sveta,  globalnog socijalizma,   ističu:        a)transformacionalisti                         b)reformisti

7.Prema funkcionalističkom shvatanju rizična i delikventna ponašanja mladih imaju za posledicu:__

8.Navedi četiri problema  u vezi  mladih :_____

9.Sociološke teorije devijantnosti uzroke traže u:       a)pojedincima samim       b) društvenim okolnostima       v)lošem vaspitanju roditelja

10.Skup mera koje se preduzimaju da bi se sprečilo nešto neželjeno je:  a)resocijalizacija   b)prevencija      v)prohibicija


1.Maloletnička delinkvencija je:  a)antisocijalno ponašanje      b) asocijalno ponašanje     v) oblik devijantnosti

2.Dela koja dugoročno obavlja hijerarhijski organizovana grupa su: a)kriminal ’belih okovratnika   b)organizovani kriminal   v)sajber krimin.

3.Životna putanja u kojoj pojedinac  posle završetka školovanja nalazi posao,osniva porodicu je:_____

4.Navedi četiri rizična ponašanja mladih:______

5.Za upravljanje globalizacijom putem javnih politika ,koje bi vodila globalna vlada,zalažu se:  a)reformisti         b)tradicionalisti

6.Proces u kome logika restorana brze hrane osvaja sektore privrede i društva je:  a)restrukturiranje    b)glokalizacija     v)mekdonaldizacija

7.Ekonomski razvoj uz zaštitu neobnovljivih resursa je____

8.Problemi proizašli iz ekološkog razaranja su:   a)vezani za siromaštvo      b)globalno zagrevanje        v)pretnje nuklearno-biološkim oružjem              v)ozonske rupe           g)vezani za prljave tehnologije        d)neželjene posledice prljavog inženjeringa

9.Osnovne funkcije grada su:_____

10.Urbana gusto naseljena regija od više naseljenih gradova je:               a)globalni grad                  b)megalopolis           v)slam

MODERNO DRUŠTVO,NASTANAK I RAZVOJ SOCIOLOGIJE1.Karakteristike predmodernog društva su_-
2.Šta je modernost_
3.Informatička revolucija sa sobom donosi_
4.Koje su reakcije na proces modernizacije_
5.Koje revolucije su uslovile i nastanak i razvoj sociologije_
6.Ogist Kont je verovao da sociologija može_
7.Po Marksu glavni mehanizam za prevazilaženje suprotnosti izmedju klasa je_
8.kako je Emil Dirkem odredio sociologiju_
9.Šta su društva organske solidarnosti_
10.Šta su društva mehaničke solidarnosti_
11.Po Veberu osnovni sociološki pojam je _
12.Vrste društvenog delovanja su/primeri/_
13.Po funkcionalistima društvo je_
14.Po simboličkom interakcionizmu ,ko oblikuje društvo_
15.Šta je zajedničko svim neomarksistima_
16.Šta je feminizam_
17.Antropologija je/vrste/
18.Razlika izmedju individualnog i društvenog identiteata je__
19.Socijalizacija je_
20.Navedi primere interiorizacije,kulturalizacije i individuacije_

DRUŠTVENA STRUKTURA I SISTEM

1.Šta je društveni položaj__
2.U čemu je razlika izmedju pripisanih i stečenih položaja_/Primer/
3.Šta je društvena uloga_/primer/
4.Struktura društva nam govori o_
5.Društveni sistem nam govori o _
6.Koji su društveni podsistemi_
7.Šta su društvene grupe_
8.Razlika izmedju primarne i sekundarne grupe____/primer/
9.Organizacija je_/vrste/primeri/
10.Institucija je_/vrste/primeri/
11.Birokratija je_
12.Zašto mafija nije institucija_
13.Gvozdeni zakon oligarhije govori o_
14.Osnovne karakteristike birokratije su_/primer/
15.Referentne grupe su_/primer/
16.Mreže predstavljaju_/primer/
17.Razlika izmedju društvene grupe i publike je_/primer/
18.Šta su statističke grupe_/primer/
19.Šta znači sukob društvenih uloga_/primer/
20.Nasvedi po jednu društvenu grupu za svaki društveni podsistem_

КЛАСЕ ,Д. ПОКРЕТЉИВОСТ,СТАТУСНЕ ГРУПЕ ,ЕЛИТА

1.Према Веберу припадност класи зависи од___
2.Према Марксу класу одређује __
3.Које су основне класе по Марксу__
4.Које су основне класе по Веберу_
5.Унутаргенерацијска покретљивост представља_
6.Међугенерацијска покретлјивост представља_
7.Од чега зависи припадност статусној групи_
8.Шта карактерише сталеже___
9.Чиме је одређен статус у модерно донба_
10.Шта означава друштвена покретљивост_
11.Која су то затворена друштва_
12.Према Парету,елита се од масе разликује по_
13.Парето разликује два типа елите___
14.У чему се огледа стил,или начин живота___
15.Према Милсу елиту чине___
16. Моћ је_
17.Власт је_
18.Врсте власти су_/пример/
19.Углед или престиж је_
20.Разлика између друштвеног и личног угледа је у _

питања из области политика,нација и национализам и идеологија

1.Како се водила политика кроз историју__
2.У чему је разлика између моћи ,власти и дисциплине
3.Основне карактеристике државе су_
4.Облици државе су_
5.шта су политичке странке_
6.Шта су циљеви странке_
7.Врсте и улога група за притисак на власт_
8.Који су нови друштвени покрети
9.Најбољи облик владавине према Аристотелу је_
10.Теократије су___-
11.Транзиција је_
12.Врсте политичке културе су_
13.У чему је разлика између расе,етничке групе и нације_
14.Апартхејд је_
15.Шта је национализам,патриотизам и шовинизам_
16.Шта је идеологија_
17.Функције идеологије су_
19.на које начине се представљаја идеологија_
20.Ко су левичари и десничари_
21.Које су основне идеје Либералне идеологије_
22.Које су идеје конзерватизма_
23.У чему је разлика између социјализма и социјалдемократа_
24.Шта је холокауст_
25.Ко су анархисти_
26.Феминизам се залаже за_
27.Екологизам је идеологија_
28.Ко је авангарда_
29.Према Марксу идеологија је_
30.Карл Манхајм разликује две идеологије_


Нема коментара:

Постави коментар