УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ПИТАЊА : ТОТАЛИТАРИЗАМ И АУТОРИТАРНОСТ,НЕПОСРЕДНА ДЕМОКРАТИЈА
ОГРАНИЧЕЊА И БУДУЋНОСТ ДЕМОКРАТИЈЕ 

1Шта је тоталитаризам____
2.Тоталитаризам се дели на_______
3.Тоталитарна власт је оличена у _
4.''Опозиција је онај ветар без кога би пауци небо премрежили'',значи_____
5.Масовни терор,''лов на вештице'',спроводи_
6.''Кетман'' значи_
7. Централизована економија значи_
8.Монопол над оружаном силом држи_____
9.Стање демократије у тоталитаризму је_
10 Меки тоталитаризам значи_
11.Разлика између ауторитарности и ауторитативности је у_
12.Особине ауторитарних режима су_
13,Популизам или народњаштво значе_
14.''Згажени устав''или ''зло декретације'' је_
15. Ауторитарна држава црпи своју снагу из_
16.Ко прихвата демократију као ''фасаду''_ 
17.Шта значи ''демократија без народа''_
18.Ко форсира ''догађање народа''_

Непосредна демократија       

1.Аксиом Копаоничке школе природног права је___
2.Суверенитет означава_
3.Народна сувереност  фиксирана уставом и законом,ограничена је_
4. Наднационалне интеграције,као ЕУ,су истовремено и процес___
5.Разлика између грађанина и поданика је _
6.Народна иницијатива је_  
7.Разлика између формулисане и неформулисане народне иницијативе је _
8.За грађанску иницијативу неопходно је _потписа грађана
9.референдум је_____
10.Могућа питања на референдуме су_
11.функција збора грађана је_
12.Злоупотребљени референдум је___---
13.Плебисцитарни цезаризам је_
14.Луј Наполеон !!! поставио је формулу плебисц. цезаризма_
15.Врсте референдума су_
16.Облици директног демократског изражавања воље грађана су___,_____,_____

Ограничења демократије                                       

1.Прва граница демократије је_
2.Апсентизам је_
3.Разлози за грађанску непослушност су_
4.Друга граница демократије је_
5.Центри моћи су_
6.Већинско доношење одлука прегласавањем мањине је_
7.Наведи светске примере грађанске непослушности___
8.У постсоцијалистичким друштвима за успостављање политичких установа потребно је_____за стварање стабилне привреде потребно је___,за обнављање и развијање цивилног друштва потребно је(васпитавања за демократију)_
9.Учешће у јавном животу захтева__

Будућноаст представничке демократије

1.Непресушни потенцијал демократског поретка је_ 
2.''Други није пакао,већ наши ближњи'',је идеал___
3.Степен људске слободе је у демократији_
4.Позитзивна дискриминација мањина је____
5.''Свако да се рачуна као један,а нико да се рачуна као више од један'', је принцип_
6.Због различитих интереса и жеља демократија мора водити рачуна о______
7.Демократски поредак и омбудсман гарантују_
8.У демократији главно средство за мирно и отмено мењање власти је_ 

култура људских права 
  
1.Шта су људска права_
2.Која су права  заштићена од државе_
3.Најважнији документи о људским правима су_
4.Која права не изискују интервенцију државе_
5.На којим идејама су базиране генерације људских права_
6.Ко су аболиционисти и ретенционисти_
7.Присталице укидања смртне казне тврде да је боље_
8.Европски суд за људска права је проблем права на абортус и еутаназију препустио__
9.Лице се најдуже може задржати у притвору__,а затим се_____
10.Разлика између свирепог понашања и понижавања је_
11.По Декларацији из 1789.,слобода је''___''
12.Забрана ропства и принудног рада значи___
13.Шта јамчи habeas corpus при лишавању слободе_
14.Persona non grata значи_
15.Екстрадиција је_
16.Етничко чишћење је_
17.Право на правни субјективитет значи____
18.Право на држављанство се стиче на два начина___
19.Апатриди су__
20.Азил је__
21.Максима Европског суда за људска права је ''_''
22Шта значи претпоставка невиности_
23.Право на правни лек значи_
24.Право на поштовање приватног и породичног живота обухвата_
25.Остала права приватне сфере су_
26.Родитељске обавезе и права су подређени ''_''
27.Настави мисао Борислава Пекића:''Не плашимо се да мењамо мишљење.___''
28.Приговор савести је____
29.Слободу изражавања ограничава држава у случају_
30.Да ли данас постоји вербални деликт_
31.Политичка права и слободе су__
31.У пракси Европског суда,појам својине обухвата
32.Мањине и мањинске групе су_
33.Право на рад обухвата_
34.Право на социјално обезбеђење обухвата_
35.Право на адекватну исхрану,одевање и становање је право на_____
36.Право на здравље значи_
37.Права детета се штите___
38.Лицима с хендикепом се признаје _
39.Културна права су__
40.Ауторско право је_
41.Права треће генерације са идејом солидарности нису чврсто право,већ_
42.Одрживи развој је_
43.Права која превазилазе националне границе и изражавају колективни карактер су____
44.Остваривање људских права и слобода гарантује_
45.Механизми заштите слобода и права су__
46.Људска права су нужан,али не и довољан услов за срећу грађана.
''Правда држи земљу и градове,а неправда разграђује''
Човек као одговорно и морално биће испуњава дужности и обавезе______ 
 УНИТАРНЕ И СЛОЖЕНЕ ДРЖАВЕ,АУТОНОМИЈА,ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
РАЗВОЈ УСТАВНОСТИ И УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
1.       Prvi ustavni akt u Srbiji donet je____g,kao zajednički akt ___i __
2.       Prvi našUstav je_____je radjen po uzoru na____i ukinut je posle _____
3.       Turska je podarila ustav,’__’kada na vlast dolaze ___i period se naziva vladavina’____’
4.       Dinastija __se vraća__A namesništvo donosi ustav__iz __g,
5.       Nakon dobijanja nezavisnosti  na ____Srbija postaje__,a ___Ustavotvorna skupština donosi nov ustav
6.       Kralj Aleksandar_______donosi novi oktroisani ustav a po njegovom ubistvu Petar K. Donosi novi-stari ustav iz__to traje do ____
7.       Ustav Kraljevine SHS usvojen je________i zove se __suspendovan____državnim udarom___i donosi se nov u._____
8.       Prvi ustav posleratne Jugoslavije donet je__--,sledi ustav iz__koji uvodi naziv države____
9.       Ustav iz ___daje AP elemente državnoasti,poslednji ZU ustav je iz___a državu čine __
1.      Sada je na snazi ustav iz____tzv.__


1.       Autonomija znači____’auto’____-’nomos’____
2.       Danas se autonomija razume kao najviša faza u ______
3.       Posebna područja u državi koja imaju poseban status u odnosu na celinu-državu je____autonomija
4.       Odredjen stepen samostalnosti pojedinih društvenih organizacija u obavljanju svojih delatnostije_____autonomija
5.       Pravo pripadnika nacionalnih manjina da razvijaju svoj jezik i kulturu je___autonomija
6.       Samostalnost nekih lica na osnovu pripadnosti nekoj asocijaciji-stalež,crkva,redje ______autonomija
7.       U Srbiji su teritorijalne autonomije organizovane u obliku_____nastale kao rezultat rešavanja____   
8.       Ustavom iz ___AP su bile ____
9.       Taj model se napušta_________i AP se svode na ___bez elemenata____
10.   Organi AP su___najviši pravni akt je__
11.   Lokalna samouprava predstavlja:1___2:____
12.   Osnovni smisao lokalne samouprave je da___
13.   1985 u __________________je usvojena ’___’
14.   Pravo na lokalnu samoupravu gradjani ostvaruju_______________kao i preko ___
15.   Poslovi koji se obavljaju na lokalnom nivou mogu biti:1,__ 2:___
16.   Sistem LS uredjen je ___
17.   U vršenju izvornih poslova opština može biti ograničena samo u slučaju______
18.   Odluku o raspuštanju skupštine LS  donosi __na predlog __
19.   Organi opštine su____SO čine ___broj ne može biti manji od__--veći od_-,biraju se na___g,i ne mogu biti zaposleni u____
20.   SO ima__kji vrši__funkciju,na ______god,
21.   Opštinsko većeutvrdjuje ____in vrši nadzor nad radom____
22.   Jedinstvena služba uprave za pojedine oblasti u LS je ___kojom rukovodi__
23.   U cilju rešavanja urbanističkih i arhitektonskih pitanja može se postaviti____
24.   Statutom opštine za vršenje poslova opštine može se postaviti__reguliše se ___koji zaključuje_
25.   U nacionalno mešovitim opštinama osniva se__u kojim ima više od_____od ukupnog broja ili__za sve zajednice
26.   Teritorijalna jedinica LS na čijoj teritoriji se osnivaju dve ili više opština proglašavaju se za___
27.   Organi grada su___________
28.   Skupština LS ima pravo da pred___pokrene postupak za ocenu ustavnosti zakona ako smatra da se  povredjuju pravaLS
29.   Nove institucije za zaštitu i razvoj LS su__     

1.       U unitarnoj državi sva vlast pripada __
2.       Negativna pojava kao težnja da se nelegitimnim sredstvima ostvari državno jedinstvo je__
3.       U federaciji postoje __nivoa vlasti__
4.       najstaruja federacija je_i tamo se zovu___u Nemačkoj_u Kanadi_u Rusiji__posebno je zanimljiva ___čije se jedinice zovu___
5.       Udruživanje na osnovu medjunarodnog ugovora zbog neke saradnje je___i nema izvorni___
6.       Oblik složene države radi organizovanja saradnje u odredjenim oblastima je__ako je pod jedni m šefom  to je_a ako ima i druge zajedničke organe to je____
7.       Prelazni oblik složene države sa elementima federacije je____najpoznatija regionalna unija je___

      ПОРЕКЛО,ОБЛИЦИ И СТРУКТУРА УСТАВА

      Ко је увео термин ''устав'' у српски језик_
      Шта је устав_
      Шта је дефинисао Хамурабијев законик_
      У античко доба политеја и номој су имале значење 
      У Риму едикти су_Дванаест таблица представљају_
      Најзначајније повеље средовековне Енглеске су _
      Шта представљају америчка и француска декларација
      Шта значи принцип поделе власти_ко је најпотпуније говорио о томе_
      Појам ''човек и грађанин''_
     Уставност у средњовековној Србији_
     Члан 172. Душановог законика гласи_
     Према облику врсте устава су_према начину доношења____
     Према броју правних аката,и субјекту који их доноси устав се дели ___
     Структуру устава чине_
     Карактеристике Устава РС из 2006.год_
     Право је__извори права су____ 
     Правни систем државе је_
     Шта је правна норма,а шта правни акт_
     Шта је диспозиција,а шта санкција_
     Значење правне државе и владавине права_
     Принцип легалитета и легитимитета______
     Принцип уставности и законитости_
     Гаранције уставности и законитости су_
     По Уставу РС из 2006.год Уставни суд је_
     Надлежносту Уставног суда су_
     Састав и избор судија Уставног суда_
     Ко и како покреће поступак пред Уставним судом_
     Како се доносе и какве су одлуке Уставног суда_

      СУДОВИ
     Шта су судови и која је њихова функција_
     Зашто судови морају бити независни од законодавне и извршне власти_
     Судови се  према надлежности баве_
     Врсте судских поступака_
     Судови опште надлежности су_
     Судови посебне надлежности су_
     На основу чега  судови суде_
     Јавно тужилаштво је_
     Која су посебна одељења Вишег суда у Београду_
     Тужилаштво за ратне злочине је  
     Републичко јавно правобранилаштво је_
     Која је улога врховног касационог суда-                  Сувереност,демократија,вишестраначки систем


  СУВЕРЕНОСТ
Сувереност представља_
  Жан Боден дефинише сувереност_
према Томасу Хобсу ,творцу теорије ''друштвеног уговора'' , сувереност настаје _
У чему је разлика између природног и позитивног права_
По чему је значајан Шарл Монтескје_
У којој реченици  Друштвеног уговора  је садржан политички мото Ж.Ж.Русоа_
Шта је суверена држава_
Какав је државни суверенитет Републике Србије_
Шта значи сувереност нације_
Шта значи сувереност народа/грађана/_

ДЕМОКРАТИЈА

Какво је савремено тумачење демократије_
Које су врсте демократије/суверености/_
Шта је референдум_
Врсте референдума__
Шта је народна иницијатива __
Шта је плебисцит_
Шта је народни вето_
На чкојим начелима се заснива посредна,представничка демократија_
како је подељена власт у парламентарном систему,и ко су њени носиоци_
основне карактеристике председничког система су_
Које су карактеристике мешовитог система власти_
како функционише скупштински систем власти_


ИШЕСТРАНАЧКИ СИСТЕМ
Шта значи политички плурализам_
Шта је диктатура_
Шта је тоталитаризам_
шта је политичка странка/партија/_
Обавезни делови политичке странке су___
Опозиција представља_
Шта је коалиција_
Шта знаш о развоју политичких странака_
Прве политичке партије у Србији су__-,настале__
Врсте странака према политичким циљевима_-
Врсте странака према идеологији_
Која су ограничења у деловању политичких партија

ИЗБОРИ
Шта је изборни систем_
Које су најважније процедуре и правила изборног система_
Шта је бирачко право_
Врсте бирачких права_
Изборни цензус значи_
Врсте избора према функцији_
Врсте избора према територијалном принципу_
Шта значи пропорционални изборни систем_
Врсте већинског система_
Шта значи позитивна дискриминација_
Императивни мандат посланика значи_
Слободан мандат посланика значи_
                                                       
                              СЛОБОДЕ И ПРАВА ГРАЂАНА-ПИТАЊА ИЗ ''КЛЕТОВОГ'' УЏБЕНИКА
  
  1.Како гласи први члан Универзалне декларације о људским правима_
  2.Разлика између природног и позитивног права_
  3.Наброј енглеска документа важна за развој људских права_
  4.О чему говоре први и пети амандман на Устав САД_
  5.Како гласи први члан Декларације о правима човека и грађанина_
  6.Члан 4. Декларације о правима човека и грађанина, гласи_
  7.Дан људских права је_
  8.Наведи и кратко објасни основне личне слободе_
  9.Наведи економско-социјалне  слободе_
  10.Која су културна права_
  11.Која права имају националне мањине_
  12.Како се остварује заштита људских права у Републици Србији_
  13.Наведи и објасни политичке слободе и права_
  14.Која је дужност Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности_
  15.Наведи основне дужности и обавезе грађана_    
                                                     

                                                                   
                   
                                   
     
     
    
    
     


 

      


 

1 коментар: